SKID ROW

Cod. 868
SKID ROW
+ Pantera
Astro Arena
HOUSTON (Texas)

Usa
20 March 1992